ഫിലിം പ്ലൈവുഡിനെ നേരിട്ടു

  • Film Faced Plywood

    ഫിലിം ഫെയ്‌സ്ഡ് പ്ലൈവുഡ്

    റോക്പ്ലെക്സ് ഫിലിം ഫെയ്സ്ഡ് പ്ലൈവുഡ്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഹാർഡ് വുഡ് പ്ലൈവുഡ് ആണ്, അത് ഫിനോളിക് റെസിൻ-ചികിത്സിച്ച ഫിലിം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാണ്, ഇത് നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഒരു സംരക്ഷിത ചിത്രമായി മാറുന്നു.